خطرات ضربه به سر در فوتبال

 

ادامه مطلب: خطرات ضربه به سر در فوتبالسر و صورت در فوتبال در معرض ضربات مختلفی قراردارند اما آیا هر ضربه ای به سر می تواند كشنده و خطرناك باشد. آیا در قبال هر مصدومی كه دچار ضربه به سر شده است باید واكنش فوری نشان داد؟ واقعا چه نوع ضربه ای به سر می تواند خطرناك تلقی شود؟ اگر در هنگام تمرین و مسابقه ضربه ای به سر بازیكن وارد شود و باعث عدم هوشیاری هر چند بسیار كوتاه مدت گردد نیازمند بررسی و توجه خاص می باشد. هرمصدوم دچار ضربه به سر باید توسط پزشك معاینه شود و هیچ گاه مربی حق ندارد بر طبق یافته ها و مشاهدات خود به مصدوم دچار ضربه به سر بی توجهی كند.

ادامه مطلب: خطرات ضربه به سر در فوتبال