سقوط آزاد در فوتبال همدان
فوتبال همدان این روزها از دوران اوجش بسیار فاصله دارد به طوری كه بايد گفت سقوط آزاد در فوتبال همدان در حال انجام است.

اس ام اس