فتح کبودرآهنگ قهرمان فوتسال استان شد

fotsal-nahavand_thumb.jpgهفته پايانى مســابقات فوتسال ليگ برتر قهرمانى باشگاههاى اســتان برگزار شد و در نهايت تيم فتــح كبودراهنگ با اقتدار به مقام قهرمانى رسيد.
در اين رقابتهــا 6 تيم فتــح كبودراهنگ، وحدت ملاير، فاتح اســدآباد ،گرين كشاورز نهاوند، سروش ملاير و ميثاق اسدآباد شركت داشتند كه پس از انجام30 مسابقه در 10 هفته تيم فوتســال فتح كبودراهنگ بــا اقتدار و با كسب 21 امتياز به مقام قهرمانى استان رسيد و نماينده استان در مسابقات منطقهاى كشور در سال 99 شد.
در ايــن رقابتها تيم وحــدت ملاير و فاتح اســدآباد با 16 امتياز به ترتيب دوم و ســوم شدند.
هفته پايانى اين رقابتها با انجام 3 بازى دنبال شد تيم قعرنشين مســابقات گرين كشاورز نهاوند در يــك بازى برتر موفق شــد فاتح اســدآباد تيم دوم جدول را بــا نتيجه 6 بر 2 شكست دهد و با دو پله صعود در رده چهارم قرار بگيرد.
در اين ديدار براى گرين كشــاورز حســن ذوالفقــارى در دقايــق 6 ،18 ،39 عليرضــا گلپايگانى دقيقه 10 ،ايوب شهبازى دقيقه 30 و اويس حميدى دقيقــه 38 گلزنى كردند و گلهاى تيم فاتح اسدآباد را بهنام داوودى در دقايق 13 و 24 به ثمر رساند.
در ديگر ديدار تيم قهرمان فتح كبودراهنگ در يك بازى نزديك 3 بر 2 سروش را شكست داد و جشــن قهرمانى گرفــت. در اين بازى برا ى فتح جعفر عنبرى دقيقه 10 ، ســياوش رحيمى دقيقه 29 و عليرضا اسماعيلى دقيقه 38 گلزنى كردند و گلهاى ســروش را نيز على خاكساردقيقه 27 و محمد شجاعى دقيقه 32 به ثمر رساندند.
و ســرانجام دو تيم ميثاق اسدآباد و وحدت ملاير به مصاف هم رفتند كه اين ديدار را تيم وحدت ملاير با نتيجه 3 بر يك به سود خود به پايان برد.
در اين بازى براى وحدت على بهرامى دقيقه 2، على محمودى دقيقه 5 و ميلاد وفايى دقيقه 8 گلزنــى كردند وتك گل ميثاق را نيز ايوب حيدرى در دقيقه 16 به ثمر رســاند.با انجام اين رقابتها پرونده مسابقات فوتسال استان با قهرمانى فتح كبودراهنگ بسته شد تيم فتح با 6 پيروزى 24 گلزده و 17 گل خورده و با كسب 21 امتياز قهرمان شد.
در اين رقابتها بيشــترين بــرد را فتح با 6 پيروزى به دســت آورد و بــا يك باخت نيز كمترين باخت را داشت بهترين خط حمله را گرين كشاورز نهاوند با 27 گل زده به دست آورد و بهترين خط دفاع را فتح كبودراهنگ با 17 گل خورده به خود اختصاص داد كمترين برد و بيشــترين باخت نيز بهميثاق اســدآباد رسيد با دو برد و 7 مساوى.
اسامى تيم فتح كبودراهنگ
محمدجعفــر عنبرى شــايان، على حيدرى،
مهــدى احمدى، حميــد بختيــارى، حامد
جهرمى، على مســلمى، مجيد كريمى، حمزه
بهرامى، حميــد كرمعلى يگانــه، ميلاد على
كرمى، عليرضا اســماعيلى، سياوش رحيمى،
محمدمهدى عابدى و حسين شهبازى
سرپرست: احمد ولىخانى
مربى: اميرعلى محبعلى
سرمربى: سعيد شاكرى

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن